Print
Nov 14
 • Varsity
 • game

@ Westridge

 • -

0-0

0
0
Nov 16
 • Varsity
 • game

@ Providence

 • -

0-0

0
0
Nov 28
 • Varsity
 • game

@ Simi Valley

 • -

0-0

0
0
Nov 30
 • Varsity
 • game

@ Hoover

 • -

0-0

0
0
Dec 04
 • Varsity
 • game

Brentwood School

 • -

0-0

0
0
Dec 05
 • Varsity
 • game

@ Vasquez

 • -

0-0

0
0
Dec 07
 • Varsity
 • game

Duarte

 • -

0-0

0
0
Dec 11
 • Varsity
 • game

@ Chadwick

Monday 3:00 PM

Dec 14
 • Varsity
 • game

Immaculate Heart

Thursday 3:15 PM

Dec 16

Saturday 10:00 AM

Jan 02
 • Varsity
 • game

@ Maranatha

Tuesday 5:30 PM

Jan 09
 • Varsity
 • game

Heritage Christian

Tuesday 3:00 PM

Jan 12
 • Varsity
 • game

Valley Christian

Friday 3:00 PM

Jan 23
 • Varsity
 • game

Maranatha

Tuesday 3:00 PM

Jan 24
 • Varsity
 • game

Whittier Christian

Wednesday 3:00 PM

Jan 26
 • Varsity
 • game

@ Whittier Christian

Friday 3:15 PM

Jan 29
 • Varsity
 • game

@ Heritage Christian

Monday 2:30 PM

Jan 30
 • Varsity
 • game

@ Valley Christian

Tuesday 5:30 PM